Distriktssenteret

Distriktssenteret – kompetansesenter for distriktsutvikling

I St.meld. nr. 21 (2005-2006) Hjarte for heile landet varslet regjeringen ønsket om å etablere et kompetansesenter for distriktsutvikling. Formålet med senteret er å bidra til å støtte opp om lokal utviklingskraft og lokale initiativ. Distriktssenteret får som overordnet mål å være en kunnskaps- og erfaringsbase og støttespiller for helhetlig og bærekraftig utviklingsarbeid i distriktsområder, og aktivt bidra til kompetanseoppbygging om distriktsutfordringer i bred forstand.

Distriktssenteret skal ha sine hovedoppgaver knyttet til innhenting, systematisering og formidling av kunnskap og erfaringer om vellykkede lokale utviklingstiltak, aktiv støtte og veiledning til lokale initiativ og aktører og framskaffe relevant dokumentasjon. Senteret skal også ha en rolle som kompetanseorgan, rådgiver og bidragsyter overfor nasjonale, regionale og lokale myndigheter.

Intro Trainee sin kontaktperson i Distriktssenteret er Tove Damås.

Distriktssenterets nettside: http://www.distriktssenteret.no/