Nye Veier

Nye Veier er vår første medlemsbedrift fra Trondheimsregionen, og vi ser frem til et godt samarbeid framover.

Litt info om Nye Veier, og deres hovedfokus fremover:

  • Nye Veier i Trøndelag skal bygge ut E6 til en trafikksikker firefelts motorvei fra Ulsberg i sør til Åsen i nord – en samlet strekning på 108 km.
  • Her blir det i størst mulig grad lagt til rette for 110 km/t. Utbyggingen vil forkorte reisetid og stimulere til vekst og utvikling i en region som ble samlet til ett fylke 1. januar 2018, med nærmere 500 000 innbyggere.
  • Nye Veiers klare mål er å redusere investeringskostnadene med 20 prosent på alle strekninger selskapet har ansvar for å bygge ut. Da vil det være mulig å fullføre  hele NV-porteføljen i løpet av tolv år, det vil si innen 2027.  Dette er åtte år raskere enn det ble lagt opp til i Stortingsmelding 25 som danner basis for opprettelsen av Nye Veier.
  • Nye Veier prioriterer selv sine prosjekter etter en metodikk som angir veistrekningenes samfunnsøkonomiske nytte. Jo større nytte, jo høyere opp på prioriteringslista.

 

  • E6 Ranheim–Åsen er blant de høyest prioriterte prosjektene i veiselskapet, og konkurranse pågår for Ranheim–Værnes, Norges største veikontrakt (verdi: 4 mrd). Tilbudsgrunnlaget ble utlyst i desember 2017, og totalentreprenør velges sommeren 2018, med sikte på byggestart 2. kvartal i 2019. Hele strekningen er planlagt utbygd i 2024/2025.

 

  • E6 Ulsberg–Melhus ble ved Nye Veiers siste porteføljegjennomgang – desember 2017 – plassert som nummer 9 (av 12) på lista over prioriterte prosjekter. Ett betydelig arbeid  pågår for å finne kostnadsreduserende tiltak. Samtidig gjelder det å øke den samfunnsøkonomiske nytten (gjelder også E6 nord). Dette betyr i særlig grad å forkorte reisetid med optimale løsninger for 110 km/t. Hvis Nye Veier lykkes med å redusere kostnader og øke samfunnsnytten, kan E6 Ulsberg–Melhus være fullført ved utgangen av 2027. Nye Veier arbeider aktivt for å komme i gang med byggestart allerede fra 2019 på strekningen Kvål–Melhus sentrum.

 

Nye Veiers nettside: https://www.nyeveier.no/prosjekter/e6-troendelag