Statsforvalteren i Trøndelag

er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Statsforvalteren er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.

Vi er rundt 270 ansatte som jobber i en av våre sju avdelinger, eller i en stab under statsforvalteren. Vi har vårt hovedkontor på Statens hus i Steinkjer, men vi har også kontorer i Trondheim, Røros og Snåsa.

Våre ansatte skal bidra til at Trøndelag er et godt fylke å bo, vokse og virke i – for alle.

Vi jobber etter verdiene kompetent, engasjert og samordnet.

På vegne av sentrale myndigheter

Vi utfører ulike forvaltningsoppgaver på vegne av departementene. Statsforvalteren kontrollerer også kommunenes virksomhet og er klageinstans for mange kommunale vedtak. Statsforvalteren har derfor fagkunnskap på en rekke overordnede samfunnsområder, samtidig som vi besitter viktig lokalkunnskap.

Vi har også oppgaver på vegne av Kongehuset. Vi er administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Organisering

Embetet ledes av statsforvalter Frank Jenssen, mens våre sju avdelinger ledes av en direktør.

  • Kommunal og justis
  • Reindrift
  • Landbruk
  • Klima og miljø
  • Oppvekst og velferd
  • Helse og omsorg
  • Organisasjon og utvikling

Statsforvalteren i Trøndelags nettside: https://www.statsforvalteren.no/Trondelag/