Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fra 1685 har fylkesmannen vært et ledd i norsk offentlig forvaltning. Fylkesmennene – eller fylkesmannsembetene – er regionale statlige forvaltningsorgan som er underlagt departementene. Fylkesmannen er et regionalt statlig forvaltningsorgan med helhetsansvar for den samlede statlige virksomheten i fylket. Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens representant i fylket, og skal arbeide for at Stortingets politikk blir fulgt opp. Fylkesmannen er administrativt underlagt Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD), men utfører oppgaver også for flere andre departement og direktorat.

Fylkesmannen har viktige tilsyns- og kontrolloppgaver på flere samfunnsområder, og det er i hovedsak kommunene som har ansvaret for utføre dem. Dette gjelder områder som miljøvern, landbruk, sivilt beredskap, barnevern, barnehager, sosial omsorg, kommunal økonomi og generell kommunal organisering og forvaltning, undervisning og helse.

Fylkesmannen er en viktig rettssikkerhetsinstans, som klagemyndighet for kommunale enkeltvedtak og tilsynsmyndighet etter særlovgivningen.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har ca. 130 ansatte og er lokalisert i Statens Hus i Steinkjer. Embetet er delt i 6 avdelinger:

  • Landbruksavdelingen
  • Miljøvernavdelingen
  • Oppvekst- og utdanningsavdelingen
  • Sosial-, helse- og barnevernsavdelingen
  • Kommunalavdelingen
  • Administrasjonsavdelingen

Intro Trainee sine kontaktpersoner hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er Roar Veiseth og Lillian Mardal.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelags nettside: http://fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=2839