NAV

Arbeids- og velferdsetaten ble etablert 1. juli 2006. Sosialtjenesten i kommunene og etaten vil sammen utgjøre Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Dette er en av de største forvaltningsreformene i nyere tid.

Kommunene og NAV i fylket har inngått en samarbeidsavtale som beskriver hvilke tjenester kontoret skal tilby. Det er første gang stat og kommune samarbeider så tett om en felles tjeneste.

Den lokale samarbeidsavtalen fastsetter hvilke tjenester det enkelte kontoret tilbyr utover minstekravet. Tjenesteinnholdet vil derfor variere fra kommune til kommune.

Minstekravet til et NAV-kontor er

  • økonomisk sosialhjelp fra kommunen
  • hele det statlige tjenestespekteret fra tidligere trygdeetaten og Aetat

Formålet med reformen er å

  • få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad
  • gjøre det enklere for brukerne og tilpasse forvaltningen til brukernes behov
  • få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

Arbeids- og velferdsetaten

(tidligere Aetat og trygdeeetaten) har ca. 14 000 ansatte over hele landet, og har nesten hele befolkningen som brukere. Etaten forvalter en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som arbeidsledighetstrygd, attføring, pensjon, barnetrygd, kontantstøtte, med mer.

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen

Formålet med loven (2006) er å legge til rette for en effektiv arbeids- og velferdsforvaltning, tilpasset den enkeltes og arbeidslivets behov og basert på en helhetlig og samordnet anvendelse av arbeidsmarkedsloven, folketrygdloven, sosialtjenesteloven og andre lover som forvaltes av Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV).

NAVs nettside: http://www.nav.no/